فروش سگ آپارتمانی اهواز | 09900083006

فروش سگ آپارتمانی اهواز ادامه مقاله اهواز: ادامه دهید تا زمانی که با سگ تان قدم می‌زنید،مشهد1 اهواز تمرینات پیش رو داشته باشید. حداقل سه‌تا ازاین تمرین‌ها را هر روز انجام دهید. این تمرین شبیه به نشستن است ، به جز اینکه سگ در یک موقعیت پایین رها شده باشد. سگ شما باید با افسار شش پا بسته شود و شما انتهای بند را در دست داشته باشید. سگ خود را بادادن دستور شفاهی و علامت دادن به پایین در موقعیت پایین قرار دهید.مشهد2 اهواز این یک دستور عملی نیست پس وقتی فرمان را می‌دهید از نام سگ استفاده نکنید. زمانی که سگ در موقعیت پایین راحت است، فرمان و سیگنال را به او بدهید،مشهد3 اهواز ” بمانید ” ، دوباره، از اسمش استفاده نکنید. با پای راست حرکت کنید، از سگ فاصله بگیرید. زمانی که تقریبا نیم‌متر از سگ فاصله می‌گیرید، فروش سگ آپارتمانی اهواز برگردیدو سگ را ببینید که هنوز افسار را در دست دارد. اگر سگ به سرعت حرکت کند،مشهد4 اهواز فورا به سمت اوبرمی گردد و او را در زمین قرار دهد، دقیقا همانجایی که قبلا او را ترک کرده بود. فرمان ” پایین “همانطور که او را دوباره قرار می‌دهید و سپس فرمان ” بمانید “مشهد5 اهواز و دوباره او… ادامه خواندن فروش سگ آپارتمانی اهواز | 09900083006