فروش سگ آپارتمانی قم | 09900083006

فروش سگ آپارتمانی قم ادامه مقاله فروش سگ آپارتمانی: مهم است که سگ خیلی نزدیک بیاید. وقتی که سگ تان را صدا می‌کنید،مشهد1 قم یک غذایی در دستتان داشته باشید تا وقتی که وارد وضعیت می‌نشینند ، به سگ بدهید. دست دراز نکنید و به غذا بدهید. غذا را درست کنار بدن خود نگه دارید، […]